nieuws

Verkeersbesluit parkeervakken bij Orthen 51 voor elektrisch opladen

Verkeersbesluit reservering parkeervakken t.b.v. het opladen van elektrische auto’s

Inleiding

Ingevolge artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch bevoegd om dit verkeersbesluit te nemen. Deze bevoegdheid is in het gemeentelijke Mandaatbesluit gemandateerd aan het afdelingshoofd Leefomgeving.

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 • 2.Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is de korpschef van de politie om advies gevraagd. Op 7 december 2022 is aangegeven dat verkeersbesluiten van elektrisch rijden direct akkoord hebben gekregen en uitsluitend ter informatie worden doorgezonden.

Gelet op het bepaalde in de:

 • De Wegenverkeerswet 1994;
 • Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV);
 • Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);
 • De Algemene wet bestuursrecht.

zijn de belangrijkste uitgangspunten bij deze verkeersmaatregel:

 • Het beschermen van weggebruikers;
 • Het minimaliseren van overlast voor alle belanghebbenden;
 • Het waarborgen van de bereikbaarheid.

Overwegende:

 • Dat de gemeente ’s-Hertogenbosch elektrisch rijden wil bevorderen en daartoe in december 2019 de strategie en aanpak Elektrisch rijden en laden heeft vastgesteld
 • Dat de gemeente afspraken heeft gemaakt met partijen voor het verlenen van laaddiensten door middel van laadpalen bij openbare parkeerplekken, op aanvraag van bewoners of werkenden in ’s-Hertogenbosch.
 • Dat de gemeente er met een proactieve aanpak voor zorgt dat het netwerk van laadinfrastructuur de groei van het aantal elektrische auto’s stimuleert.
 • Dat de gemeente locaties voor het plaatsen van laadpalen heeft bepaald in zogenoemde wijklaadplannen: plannen waar tot circa 2030 nieuwe laadpalen geplaatst kunnen worden in elke wijk en dorp van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Dat deze wijklaadplannen aan bewoners zijn voorgelegd, alvorens, na aanpassingen en uitbreiding, door het college van B&W zijn vastgesteld.
 • Dat de gemeente, om elektrisch rijden te stimuleren, partijen kan verzoeken extra laadpunten te plaatsen op basis van de vastgestelde wijklaadplannen.

Op grond van voorgaande overwegingen is het college tot het besluit gekomen om:

De volgende parkeervakken te reserveren voor elektrisch oplaadbare auto’s, die met een oplaadkabel aangesloten zijn op het aanwezige of te plaatsen oplaadpunt:

Twee parkeervakken ter hoogte van:

Orthen 51

en

Margarethalaan 9

Zie in de bijlagen de exacte locaties van de laadpaal en te reserveren parkeervakken.

Uitvoering

Het bord E8c parkeervak, is of wordt bij de te reserveren parkeervakken geplaatst. Eventueel met een pijlbord naar links of naar rechts. Bij deze parkeervakken mag uitsluitend worden geparkeerd door elektrische auto’s die opladen en daarvoor met een oplaadkabel aangekoppeld zijn aan de oplaadpaal bij de genoemde parkeervakken. Parkeren is hier verboden voor auto’s die niet elektrisch oplaadbaar zijn en voor elektrisch oplaadbare auto’s die niet met een oplaadkabel aangesloten zijn op het oplaadpunt.

De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op vrijdag 20 januari 2023.

’s-Hertogenbosch, 17 januari 2023

Hoogachtend,

Het hoofd van de afdeling Leefomgeving,

E.L.J. Kramer – Welberts

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken De bezwarentermijn loopt vanaf vrijdag 20 januari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal indienen.

Per brief bezwaar maken

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet het bezwaarschrift dus ondertekenen.

Nadat u het bezwaarschrift hebt ondertekend, stuurt u het op naar de gemeente. U moet uw bezwaarschrift richten aan:

College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch,

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Digitaal bezwaar maken

U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD.

Meer informatie hierover, alsmede het digitale bezwaarformulier, kunt u vinden op de website van onze gemeente: Externe link: www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaarmaken

Let op: bezwaar maken via de mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Externe link: Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Voor vragen over elektrisch rijden en laden in ’s-Hertogenbosch kunt u terecht op Externe link: www.s-hertogenbosch.nl/elektrischrijden of mailen naar elektrischrijden@s-hertogenbosch.nl

Geef hier jouw reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.